Logotipo Estación de Autobuses de Vigo

Aviso legal

O uso e acceso aos contidos que alberga o presente Portal web implica o coñecemento e aceptación, sen reserva algunha, de todas as cláusulas incluídas baixo o presente texto de Aviso Legal que teñen como obxectivo informar ás persoas usuarias das condicións para efectuar correctamente citado acceso e utilización.

A web www.estacionautobusesvigo.es alberga contidos e produtos suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial. A utilización abusiva daqueles, fóra dos límites autorizados, será perseguida polos leitos legais pertinentes, por iso aconsellamos o uso baixo os parámetros de responsabilidade e boa fe.

Titularidade
Para dar cumprimento ao establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, a continuación, indícanse os datos de titularidade do sitio web e información xeral.

 • Denominación social: EEAA Cambados, Cangas, Ponteareas, Vigo L18/82 (en diante, A Sociedade)
 • Domicilio social: Rúa Cotón de Arriba, nº 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo – (Lugo)
 • CIF: U09799446
 • E-mail de contacto do Responsable do Tratamento de Protección de Datos: rgpd@estacionautobusesvigo.es

A Sociedade é titular ou dispón da correspondente licenza de uso sobre os diferentes contidos, textos, fotografías, debuxos, deseños, software, código fonte e informacións incorporadas para o efecto, expostos ao longo do Portal Web.

Obxecto
O presente aviso legal recolle as condicións xerais que regulan o acceso e utilización do sitio web www.estacionautobusesvigo.es (en diante, “o sitio web” ou “páxina web”), que A Sociedade pon gratuitamente a disposición das persoas usuarias da internet.

Do mesmo xeito, regúlanse as responsabilidades derivadas da utilización dos seus contidos, textos, gráficos, debuxos, deseños, fotografías, software, códigos, bases de datos, imaxes, informacións, así como calquera outra creación protexida polas leis nacionais e tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial, que o titular pon a disposición dos usuarios a través da súa Páxina Web.

As condicións que rexen os diferentes servizos dispoñibles en www.estacionautobusesvigo.es es están suxeitas á seguinte normativa, na parte que resulte de aplicación: Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico; Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos; Ley Orgánica 3/2018, de 5; Real Decreto Lei 1/2007, de 16 de Novembro, que aproba o Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa de Consumidores e Usuarios e outras Leis complementarias; Lei 44/2006, de 29 de decembro, de Mellora da Protección dos consumidores e usuarios, e outras normativas ao efecto.

Contacto
A Sociedade pon a súa disposición un enderezo electrónico, a fin de que o usuario poida remitir as súas consultas se o desexa: rgpd@estacionautobusesvigo.es, podendo remitilas igualmente mediante correo ordinario dirixido ao enderezo anteriormente indicado, facendo constar no destinatario ao “Responsable RGPD”.

Utilización da Páxina Web e Servizos
A navegación e o uso do Portal web así como a maioría dos servizos contidos no mesmo, son completamente gratuítos; cumprindo de forma expresa e sen ningún tipo de reservas o presente Aviso Legal.

Así mesmo, a persoa usuaria obrígase a usar correctamente o Portal web de conformidade co contido do presente Aviso Legal, principios de boa fe e lexislación vixente, prohibíndose de forma expresa calquera uso ilícito, contrario á orde pública e/ou lesivo dos dereitos e intereses das persoas, reservándose A Sociedade nestes casos, o seu dereito para emprender as accións xudiciais que considere oportunas conforme establece a normativa aplicable.

Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial
A Sociedade é titular ou ten a correspondente licenza de uso sobre os dereitos de explotación de propiedade intelectual e industrial do Portal web www.estacionautobusesvigo.es, así como dos contidos dispoñibles a través do mesmo, entre outros: os textos, gráficos, deseños, logotipos, nomes comerciais, fotografías, imaxes, contidos audiovisuais ou sonoros, software, bases de datos, etc.

O feito de permitir ás persoas usuarias o acceso a www.estacionautobusesvigo.es non implicará, en ningún caso, a renuncia, transmisión, licenza ou cesión, total nin parcial, dos devanditos dereitos, por parte de A Sociedade.

Con carácter meramente enunciativo, que non limitativo, prohíbese ás persoas usuarias do Portal web www.estacionautobusesvigo.es levar a cabo calquera das seguintes actuacións:

 • Suprimir, eludir ou manipular calquera datos de identificación dos dereitos do titular do Portal web ou dos seus titulares, incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información e/ou identificación que se incorporen.
 • Modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar publicamente, facer segundas ou posteriores publicacións, cargar arquivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos contidos incluídos baixo o presente Portal web para propósitos públicos ou comerciais, sen autorización expresa e por escrito de A Sociedade ou, no seu caso, do titular dos dereitos que corresponda.
 • Reproducir, copiar, extraer ou reutilizar para uso privado ou para comunicación pública, aqueles contidos considerados como Software ou Base de Datos, a tenor do exposto polo Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.

O dominio www.estacionautobusesvigo.es, titularidade de EEAA CAMBADOS, CANGAS, PONTEAREAS, VIGO non poderá ser utilizado, en conexión con outros contidos, produtos ou servizos que non sexan titularidade da Sociedade, cando poidan causar confusión entre os usuarios finais ou o descrédito de aquela.

Responsabilidades
O titular do sitio web non se fai responsable, a título enunciativo, das seguintes actuacións:

 • Mal uso do Portal web, por parte das persoas usuarias.
 • A continuidade dos contidos do Portal web.
 • Os danos ou prexuízos que causar calquera persoa, ben a si mesma ou a terceiras, en infracción das condicións, normas e instrucións que o titular establece no Portal web ou no presente Aviso Legal.
 • A presenza de virus e/ou demais compoñentes daniños no Portal web ou no servidor que os fornece, tanto no relativo á visualización dos contidos polas persoas usuarias como na descarga dos mesmos.
 • Os contidos e servizos prestados por outras Páxinas Web ás que poida ter acceso desde a presente dirección da internet.
 • O mal funcionamento de software ou plugins (descarga que puider realizarse desde a ligazón establecida para o efecto, no seu caso), necesarios para a visualización de determinados contidos albergados no presente Portal web.
 • A invulnerabilidade do Portal web, nin do software utilizado, distribuído ou obtido do mesmo.
 • O maior ou menor rendemento dos contidos albergados o Portal web.
 • Os danos ocasionados pola vulneración dos sistemas de seguridade albergados e/ou inseridos a través do Portal web.

Duración e Modificación
O presente Aviso Legal ten a vixencia que dura a súa exposición. Por iso, aconséllase ás persoas usuarias que lean con detemento o seu contido cada vez que accedan ao Portal web, único modo para coñecer o texto actualizado, debido a que A Sociedade non está obrigado a notificar os seus cambios de forma persoal ás persoas usuarias.

Así mesmo, A Sociedade resérvase o dereito para modificar unilateralmente o presente Aviso, en calquera momento, na súa totalidade ou parcialmente, fornecendo efectos dita modificación desde a súa publicación no Portal web, concretamente, desde a súa inserción na ligazón “Aviso Legal”.

Suspensión
A Sociedade poderá optar, unilateralmente, por interromper, suspender ou dar por finalizado o acceso aos contidos do Portal web, con independencia do disposto no Aviso Legal. Ditas situacións non alterarán a vixencia das prohibicións de uso dos contidos expostos ao longo do presente.

A Sociedade tomará as medidas pertinentes, na medida que lle for posible, para avisar ás persoas usuarias das devanditas circunstancias, suspensión, interrupción ou termo de acceso aos contidos.

Nulidade e Ineficacia
No caso de que calquera extremo das presentes condicións sexa considerado nulo ou inaplicable, parcial ou totalmente, por calquera Xulgado, Tribunal ou órgano administrativo competente, dita nulidade ou inaplicación non afectará o resto das condicións contidas no Portal web.

O non exercicio ou execución, por parte de A Sociedade de calquera dereito ou disposición contido nestas condicións non constituirá renuncia ao mesmo, salvo recoñecemento e acordo escrito pola súa banda.

Lei Aplicable e Xurisdición
Todas as cláusulas inseres no presente texto de Aviso Legal réxense pola normativa española. Todo conflito, controversia ou situación derivada das presentes condicións someterase aos Xulgados e Tribunais de Lugo ou onde esta tivese establecemento aberto ao público, renunciando expresamente as partes a calquera outro foro que puider corresponderlles.

Respecto á resolución de litixios en líiña conforme ao artigo 14.1 do Reglamento (UE) 524/2013: a Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en liña, a cal atópase dispoñible no seguiente ligazón: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.