Logotipo Estación de Autobuses de Vigo

Política de Privacidade

A presente Política de Privacidade proporciona información detallada sobre como EEAA CAMBADOS, CANGAS, PONTEAREAS, VIGO L18/82, utiliza e protexe os seus datos persoais, así como dos dereitos que lle asisten a este respecto.

Lexislación aplicable
O tratamento de datos por parte da organización está sometido á lexislación española e europea, concretamente ás seguintes:

Identidade do responsable do tratamento
Aos efectos da presente Política de Privacidade, o responsable do tratamento dos datos persoais é:

 • Denominación social: EEAA Cambados, Cangas, Ponteareas, Vigo L18/82
 • Domicilio social: Rúa Cotón de Arriba, nº 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo – (Lugo)
 • CIF: U09799446
 • E-mail de contacto: rgpd@estacionautobusesvigo.es


Que é un dato de carácter persoal?

Un dato persoal é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable.

Principios aplicables ao tratamento de datos de carácter persoal
O tratamento dos datos por A Sociedade axústase en todo caso ás esixencias establecidas no novo Regulamento Europeo de Protección de Datos, concretamente aos seguintes:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: : requírese consentimento expreso previo ao tratamento de datos persoais.
 • Principio de minimización de datos: en todo caso solicítanse os datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que son solicitados.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos non se manterán máis tempo do estritamente necesario para os fins para os que son recolleitos, informando do prazo de conservación en cada caso.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos que nos proporcione serán tratados establecendo as garantías pertinentes para obter unha seguridade adecuada e garantindo a confidencialidade.

Cando recollemos os seus datos de carácter persoal?

 • Cando vostede cumprimenta os diferentes formularios de contacto ou solicitude recompilamos os datos persoais que nos proporciona e calquera dato persoal adicional que nos proporcione para xestionar a Resposta a Consultas, Reclamacións ou Incidencias, Solicitudes de Información Técnica ou Corporativa, Recursos e/ou de Actividades.
 • Cada vez que vostede contacta directamente connosco, por exemplo, a través de correo electrónico, correo postal, a través de puntos de atención ao cliente, vía telefónica ou a través de redes sociais para contactar ou solicitar información sobre os nosos produtos e servizos.
 • Cando se rexistra ou navega nesta web, almacénanse “cookies”. Pode consultar en calquera momento a Política de Cookies para ampliar información sobre o uso de cookies e como desactivalas.
 • En casos puntuais, cando coa súa autorización, terceiras empresas comunícannos os seus datos persoais. Dese modo, temos unha idea máis clara sobre os tipos de ofertas que lle poderían interesar.
 • A través de terceiros cos que o responsable do tratamento mantén dunha relación comercial ou de prestación de servizos e para o que ha de dispoñer dos seus datos persoais para a tramitación do servizo solicitado ou para cumprir cos nosos compromisos contractuais e obrigacións fiscais e contables asociados ao servizo obxecto de contratación e/ou para a verificación do cumprimento normativo baixo responsabilidade da organización.
 • Se nos deu o seu consentimento para recibir comunicacións de marketing, podemos pedirlle a súa opinión sobre determinados temas acerca das súas experiencias connosco.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento da solicitude que nos formula. Os datos solicitados son necesarios para a correcta prestación da mesma.

Cumprir cunha obrigación xurídica: Normativa administrativa, mercantil, tributaria, fiscal, contable e financeira e lexislación de defensa de consumidores e usuarios.

Satisfacer un interese lexítimo do Responsable: Tratamento de datos como partes dunha relación comercial e/ou contrato, que sexan necesarios para o seu mantemento ou cumprimento, transmisións de datos dentro de grupos empresariais para fins administrativos internos, prevención da fraude, supostos de interese lexítimo nos que o responsable puidese ser parte prexudicada e fose necesario o tratamento e a comunicación dos datos do incumpridor a terceiros a fin de xestionar o cumprimento normativo e a defensa dos intereses do responsable do tratamento, así coma o interese lexítimo de marketing directo habilitado pola LSSICE (envío de comunicacións comerciais sobre produtos ou servizos similares aos contratados polo cliente co que exista unha relación contractual previa).

Así mesmo, a base legal pode vir determinada polo consentimento do interesado que nos facilitara de forma inequívoca a través de medios formais e/ou marcando as casas habilitadas para ese efecto nas cláusulas de protección de datos habilitadas no documento basee que regulase a relación en función da canle de contacto.

Que datos persoais recabamos?
A través dos distintos servizos e canles de contacto descritos nesta Política de Privacidade, pódense solicitar os seguintes tipos de datos en función do tipo de consulta ou xestión que formalice:

 • Datos identificativos: nome, apelidos, documento de identidade (número ou código de identificación fiscal, número de identificación de estranxeiro, pasaporte ou permiso de residencia), data de nacemento, lugar de residencia.
 • Datos de contacto: dirección postal, correo electrónico, número de teléfono fixo, número de teléfono móbil.
 • Datos transaccionais: información sobre compras, reservas, facturación e cobranza, métodos de pago, datos bancarios e calquera dato relativo ás súas transaccións connosco.
 • Datos electrónicos: dirección IP, tipo e idioma do navegador, dominio a través do cal accede ao Sitio web, datos de navegación, entrada de perfís.

A Sociedade non solicita intencionadamente información sobre menores de idade, a non ser que conte co consentimento expreso dos seus proxenitores ou responsables legais, ou que sexan estes quen os proporcione (por exemplo, na xestión de adquisición de compras e/ou reservas de billetes). Vostede declara ser maior de 14 anos.

Finalidade dos datos persoais recopilados
A Sociedade trata os datos persoais proporcionados coas seguintes finalidades:

 • Atención ás súas consultas e solicitudes: Xestión de Resposta a Consultas, Reclamacións ou Incidencias, Solicitudes de Información, Recursos e/ou de Actividades.
 • Contacto co interesado a través dos medios de comunicación facilitados (mail, dirección postal e/ou teléfono) a fin de xestionar as consultas que nos faga chegar a través das canles habilitadas para ese efecto, xestionar avisos, notificarlle os cambios nos nosos servizos e coordinar actuacións derivadas dos servizos que nos solicite por parte de persoas relacionadas coa Sociedade e/ou por encargados de tratamento relacionados coa mesma para as finalidades lexitimadas e/ou consentidas.
 • O contacto e envío de comunicacións persoais, invitacións a eventos e obsequios dirixidos a clientes, felicitarlle en datas especiais, realizar enquisas de calidade e satisfacción, así como para informarlle periodicamente de novidades, noticias e información corporativa, información de concursos, tarifas, ofertas e promocións de produtos e servizos da organización, co fin de avaliar a calidade dos nosos procesos e facilitarlle ofertas de produtos e servizos do seu interese a través dos diferentes medios de comunicación facilitados, conforme ao establecido na LSSICE ou na medida en que nolo consentiu.
 • Cumprimento de obrigacións de carácter legal e regulatorio: para cumprir as nosas obrigacións legais de enchemento dos requirimentos de información cursados tanto por órganos xudiciais, organismos reguladores e supervisores e Corpos e Forzas de Seguridade do Estado. A Sociedade, como responsable do tratamento de datos está sometida ás leis dos países nos que desenvolven a súa actividade, e está obrigada a cumprilas. Entre estas obrigacións inclúese a entrega, en determinadas circunstancias, de datos de carácter persoal a órganos xudiciais, organismos reguladores ou supervisores e corpos e forzas de seguridade do estado. Estes tratamentos de datos están baseados na existencia dunha obrigación legal de colaboración con tales organismos.
 • Para a través do seu perfil comprender mellor o seu comportamento de compra co fin de desenvolver e mellorar os nosos produtos e servizos a fin de proporcionarlle unha mellor experiencia de compra; para analizar a eficacia das nosas comunicacións de marketing e ofrecerlle ofertas, consellos e información máis relevantes para vostede e os nosos clientes; para crear unha imaxe máis clara fronte a estes, como grupo e como individuos, e así prestarlle un servizo fluído, relevante e coherente, na medida en que nos consentise inequivocamente.
 • Para prestar os servizos que pode solicitar ou que podemos ofrecerlle.

Responsabilidade da veracidade dos datos
É responsable da veracidade dos datos facilitados, reservándose A Sociedade o dereito para excluírlle dos servizos prestados no caso de que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan conforme ao Dereito.

Prazo de conservación dos datos
Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación de licitude de tratamento e expirada a vixencia da mesma non se solicite a súa supresión polo interesado, con excepción da súa conservación para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións do responsable de tratamento ou con miras á protección dos dereitos doutra persoa física ou xurídica e/ou por razóns de obrigación legal.

Os datos tratados para a remisión de comunicacións comerciais serán conservados ata que revogue o consentimento outorgado.

Despois serán bloqueados, salvo que a lei requira ou permita un período de conservación máis longo (por exemplo, para a formulación do exercicio ou a defensa de reclamacións), nese caso, conservaranse debidamente bloqueados durante o tempo necesario antes de proceder á súa eliminación.

Destinatarios dos datos
Só utilizamos, transferimos ou compartimos datos persoais con terceiros nos termos descritos na presente Política de Privacidade. A Sociedade non vende nin aluga os seus datos persoais a terceiros e só os comunicará a persoas ou entidades se obtemos o seu consentimento previo ou en cumprimento ou de conformidade coa lexislación aplicable cando devandito consentimento non sexa necesario para unha transferencia específica.

Compartiremos ou daremos acceso a terceiros aos seus datos persoais cando facelo sexa necesario para lograr un dos obxectivos que se describen a continuación e de conformidade coa lexislación vixente:

 • Os nosos provedores: A Sociedade comunicará ou permitirá acceso aos seus datos persoais a empresas que nos prestan servizos baixo un contrato de prestación de servizos, cando sexa necesario para o cumprimento das finalidades descritas anteriormente nesta Política de Privacidade. Se algún destes provedores de servizos necesita acceder aos seus datos persoais, asegurámonos de que os utilizan unicamente para prestarnos un servizo e conforme ás nosas instrucións. Tamén lles requirimos que manteñan a confidencialidade e seguridade dos datos e devolvan ou destrúan os datos cando xa non os necesiten.
 • Obrigacións legais: A Sociedade poderá comunicar os seus datos persoais cando a cesión estea autorizada por lei ou sexa necesaria para dar cumprimento a unha obrigación legal, incluíndo a cesión ás autoridades competentes, xuíces e tribunais.
 • Canle de Denuncias Compliance (As denuncias sobre vulneración de normativa e código de conduta son transmitidas á Unidade de Cumprimento Normativo).

Baixo que garantías se comunican os seus datos?
A comunicación de datos a terceiros realízase a entidades que acrediten a disposición dun Sistema de Protección de Datos de Carácter Persoal acorde á legalidade vixente.

Navegación pola web da Sociedade
Ao navegar por medio de web pódense recoller datos non identificables, que poden incluír, entre outros, direccións IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario, salvo que se rexistre no mesmo.

Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados aos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros.

Trátase simplemente de información usada para mellorar a navegabilidade da web e tentar ofrecer o mellor servizo ao Usuario .

Para ampliar información, consulte a nosa Política de Cookies.

Seguridade dos datos
A Sociedade comprométese co uso e tratamento dos datos persoais que nos proporcione, respectando a súa confidencialidade e utilizándoos de conformidade coas finalidades lexitimadas. Así mesmo, comprométese a cumprir coa obrigación de almacenalos e aplicar as medidas adecuadas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tal e como establece a normativa vixente de protección de datos.

A Sociedade non pode, en ningún caso, garantir a absoluta inexpugnabilidad da internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos por parte de terceiros como hackers e outros.

No suposto de producirse calquera incidente de seguridade, dende a web de A Sociedade procederase á súa notificación inmediata ó Usuario, proporcionándolle toda a información necesaria co incidente de Seguridade.

Aceptación e Consentimento
É necesario que vostede lea e esté conforme con estas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos, na forma e para as finalidades que se indican nesta Política e no Aviso Legal.

Revocabilidade
O consentimento prestado por vostede, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos, é revocable en calquera momento comunicándoo á Sociedade, de conformidade co establecido na presente Política de Privacidade para o exercicio dos dereitos.

Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Os seus dereitos respecto ao tratamento dos seus datos persoais
Vostede, como titular dos datos de carácter persoal, ten dereito a obter confirmación achega do posible tratamento dos seus datos persoais por A Sociedade. Así, asístenlle o dereito para acceder aos seus datos persoais, como a solicitar a rectificación dos datos que sexan inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión dos mesmos cando, entre outros, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

De igual forma, en determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente serán conservados para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións ou similares.

Por motivos relacionados coa súa situación particular, poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos, previa motivación lexitima, momento no cal A Sociedade deixará de tratar os datos, salvo para o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.

Vostede ten dereito a que os seus datos sexan transmitidos a outro responsable do tratamento nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Este dereito de portabilidade aplícase cando o tratamento dos seus datos persoais estea baseado no consentimento ou na execución dun contrato e devandito tratamento efectúese por medios automatizados.

Vostede poderá en todo momento retirar o consentimento outorgado para o tratamento dos seus datos.

O exercicio pola súa banda destes dereitos está suxeito a determinadas excepcións por motivos de interese xeral (por exemplo, a prevención ou detección de delitos) e polos nosos propios intereses (por exemplo, o mantemento da confidencialidade do asesoramento xurídico). Se vostede exercese algún destes dereitos, comprobaremos que está facultado realmente para iso, e responderémoslle nun mes ou no prazo máximo previsto na normativa española, se este fose inferior.

 • Onde dirixirse para exercitar os seus dereitos: Se desexa exercitar os seus dereitos, por favor, diríxase á canle establecida para o exercicio de dereitos por parte do responsable de tratamento: rgpd@estacionautobusesvigo.es a fin de que podamos dar resposta á súa solicitude de forma xestionada.
 • Información requirida para exercitar os seus dereitos: Para exercitar os seus dereitos, necesitamos acreditar a súa identidade e a petición concreta que nos formula, por canto solicitámoslle a seguinte información:
  • Información documentada (escrito/correo electrónico) da petición na que se concreta a solicitude.
  • Acreditación de identidade como titular de datos obxecto de exercicio (Nome, apelidos do interesado e fotocopia do DNI do interesado e/ou da persoa que o represente, así como o documento acreditativo de tal representación).
  • Dirección a efectos de notificacións, data e firma do solicitante (en caso de escrito), ou nome completo e apelidos (en caso de correo electrónico), ou ben validación da solicitude en zona privada da canle de comunicación con clave persoal de autenticación da súa identidade).

Cando o responsable do tratamento teña dúbidas razoables en relación coa identidade da persoa física que cursa a solicitude, poderá solicitar que se facilite a información adicional necesaria para confirmar a identidade do interesado.

 • Procedemento Xeral de Exercicio dos seus dereitos : unha vez recibida a información requirida procederemos a dar resposta á súa solicitude conforme ao procedemento xeral de exercicio de dereitos da organización:
  • O responsable do tratamento facilitará á interesado información relativa ás súas actuacións sobre a base dunha solicitude conforme os artigos 15 a 22 (Dereitos do interesado), e, en calquera caso, no prazo dun mes a partir da recepción da solicitude.
  • Devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes.
  • O responsable informará ao interesado de calquera das devanditas prórrogas no prazo dun mes a partir da recepción da solicitude, indicando os motivos da dilación.
  • Cando o interesado presente a solicitude por medios electrónicos, a información facilitarase por medios electrónicos cando sexa posible, a menos que o interesado solicite que se facilite doutro xeito.
  • Se o responsable do tratamento non dá curso á solicitude do interesado, informaralle sen dilación, e como moi tarde transcorrido un mes da recepción da solicitude, das razóns da súa non actuación e da posibilidade de presentar unha reclamación #ante unha autoridade de control e de exercitar accións xudiciais.
  • A información facilitada será de carácter gratuíto, salvo canon razoable por custos administrativos.

O responsable do tratamento poderá negarse a actuar respecto da solicitude, aínda que soportará a carga de demostrar o carácter manifestamente infundado ou excesivo da solicitude

Correos Comerciais
De acordo coa LSSI-CE, A Sociedade non realiza prácticas de SPAM, non enviando correos de información comercial por vía electrónica non identificados debidamente e que non haxan sido previamente solicitados ou autorizados.

Cambios na presente Política de Privacidade
A Sociedade resérvase o dereito para efectuar, en calquera momento, cantas modificacións, variacións, supresións ou cancelacións nos contidos e na forma de presentación dos mesmos que considere oportunas para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como ás prácticas da organización, por canto recomendámoslle que consulte a nosa política de privacidade sempre que o considere pertinente. Se non está de acordo con calquera dos cambios, pode exercer os seus dereitos conforme ao procedemento descrito enviando un correo a rgpd@estacionautobusesvigo.es.

Coa aceptación ou validación do proceso, consente expresamente o tratamento de datos conforme ó establecido na cláusula e información adicional sobre protección de datos, así como informar e dispoñer do consentimento de terceiros dos que se nos facilite datos persoais para dito tratamento.